Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

Matr. nr. 17 DZ. og 17 EL. Annisse by, Annisse
Vedtægter for
Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken Afdeling 1
Side 1 af 21

Navn, hjemsted og formål
§ 1.
Side 2 af 21
 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BJØRNEHØJPARKEN, afdeling 1. Foreningens hjemsted er Gribskov kommune.
§ 2.
Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde ejendommen og andelsboligbebyggelsen på parcel af matr.nr. 17 DZ og 17 EL, Annisse by, Annisse.
Medlemmer § 3.
Stk 1 :
Som medlem kan optages enhver, der har eller i forbindelse med optagelsen som medlem overtager brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Medlemskabet kan kun vedrøre den bolig, brugsretten omfatter.
Stk. 2 :
Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at bebo denne, jfr. dog § 12. Stk. 3 :
Som andelshaver kan endvidere, med bestyrelsens godkendelse, optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling og skal
    
Side 3 af 21
inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 15.
Indskud, hæftelse og andel § 4.
Stk. 1 :
Hvert medlem har ved stiftelsen forpligtet sig til at betale et indskud nærmere fastsat således, at summen af medlemmernes samlede indskud i alt svarer til 20 % af byggeriets anskaffelsessum.
Stk. 2 :
Ved optagelsen af et nyt medlem efter stiftelsen, skal der ud over indskud indbetales et tillægsbeløb, således at indskud plus tillægsbeløb svarer til den pris, som efter § 15 godkendes for andel og lejlighed.
§ 5.
Stk : 1
Medlemmerne hæfter kun personlig solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, samt for pengeinstitutgæld sikret ved ejerpantebrev i ejendommen, såfremt panthaverne har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtigelser alene med deres foreningsindskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes.
Stk 2 :
Et medlem eller hans bo hæfter efter stk. 1, 1 punkt, indtil ny andelshaver har overtaget boligen og dermed indtrådt i forpligtelsen.
     
§ 6.
Alle medlemmer har en andel i foreningens formue svarende til det for den enkelte andelsbolig gældende fordelingstal. Der gælder følgende fordelingstal for andelsboligerne :
Type A Type B Type C
Stk 1 :
61/2327 69/2327 75/2327
§ 7.
Side 4 af 21
 Andelen i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14- 21.
Stk. 2 :
For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.
Boligaftale, boligafgift § 8.
Mellem foreningen og det enkelte medlem kan der oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives.
  
Stk. 1 :
§ 9.
Side 5 af 21
 Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen, idet foreningens budgetterede driftsudgifter fordeles mellem andelshaverne i forhold til fordelingstal som anført i § 6.
Stk. 2 :
I tilfælde af forhøjelse af udgifter, som foreningens medlemmer er uden indflydelse på størrelsen af, er bestyrelsen bemyndiget til at forøge boligafgiften med de hertil nødvendige beløb, indtil næste generalforsamling måtte fastsætte boligafgiftens størrelse.
Vedligeholdelse m.v. § 10.
Stk. 1 :
Al indvendig og udvendig vedligeholdelse af andelsboligen, herunder renholdelse og vedligeholdelse af evt. haveareal, hvortil andelshaveren har enebrugsret, påhviler den enkelte andelshaver.
Stk. 2 :
Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også evt. nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til andelsboligen. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også vedligeholdelse som følge af forringelse, der skyldes slid og ælde, jfr. dog undtagelserne i stk. 4.
Andelshaverens indvendige vedligeholdelse : Maling af døre
     
Vedligeholdelse af døre, skabe, klinker og fliser
Lakering af gulve.
Vedligeholdelse af armaturer, toilet, vask og bruser.
Vedligeholdelse af kontakter, lys, udsugning, komfur, køleskab, radiator, gulvvarme, døre og dørgreb, samt låse i døre og vinduer og vinduesgreb.
Revnede/punkterede termoruder og skjulte rør ( rør efter hovedhanen er eget ansvar).
HFI-relæ.
Varmtvandsbeholder.
Ovennævnte såfremt egen eller andelsboligforeningens forsikring ikke dækker.
Varmtvandsbeholderen udskiftes dog på andelsboligforeningens regning, såfremt der er tale om den første oprindelige varmtvandsbeholder, isat ved opførelse af andelsboligforeningens boliger.
Andelshaverens udvendige vedligeholdelse :
Carporte, udestuer, overdækket terrasser, ekstra udhuse, varmepumper og solfangeranlæg, som beboerne selv har installeret.
Stk. 3. :
Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan bestyrelsen enten få foretaget den nødvendige vedligeholdelse for andelshaverens regning, eller ekskludere andelshaveren af foreningen og bringe brugsretten til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 23.
Stk. 4. :
Foreningen har vedligeholdelsespligt for fælles forsyningsledninger, fællesarealer, fælles installationer samt bygningsdele, som har fælles karakter, herunder tag, udvendige trapper, fælleslokaler, tagsten som blæser ned eller er revnet, undertag der er løst, tagrender der er utætte, revner i mur og sokkel, puds der er skallet af, fuger ved vinduer og døre mod mur, maling af gavle, udhæng, vinduer, døre og fodspark, samt udskiftning af samme ved råd.
Side 6 af 21
   
Side 7 af 21
Andelsforeningen er ejere af invertere og solceller og har derfor vedligeholdelsespligt for disse. Stk. 5. :
Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte generelle forbedringer og vedligeholdelser, kan et medlem ikke modsætte sig disses gennemførelse.
Forandringer § 11.
Stk. 1 :
Andelshaverne er berettiget til at foretage indvendige forandringer i boligen under forudsætning af, at dette ikke medfører forringelse af boligen. Inden forandring udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelse har været forevist bestyrelsen.
Stk. 2 :
Udvendige forandringer, herunder forandringer af facader, materiale- og farvevalg, kan kun ske med samtykke fra såvel andelsboligforeningens bestyrelse som Gribskov kommune.
Stk. 3. :
Såfremt forandringer af boligen jf. § 11 stk. 1 og 2 foretages uden kommunens og bestyrelsens godkendelse, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel jf. § 23.
Udlejning m.v. § 12.
     
Side 8 af 21
En andelshaver kan helt eller delvist udleje eller udlåne sin bolig i samme omfang, som en lejer kan efter lejeloven.
Herudover kan en andelshaver kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse.
Husorden § 13.
Andelshaverne er altid berettiget til at holde husdyr i rimeligt omfang, hvis dette kan ske uden væsentlig gene for de omkringboende. Generalforsamlingen kan i øvrigt fastsætte regler for husorden, herunder regler for husdyrhold.
Overdragelse af andelen § 14.
Stk. 1. :
Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage andelen til trediemand i overensstemmelse med nærværende vedtægter.
Stk. 2. :
Bestyrelsen skal godkende en ny andelshaver. Evt. afslag skal begrundes skriftligt.
    
Overdragelsessum § 15.
Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, og bestyrelsen kan kun godkende en overdragelsessum, som er i overensstemmelse med lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
Stk. 2. :
Ved overtagelse af en andel må prisen således ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, evt. forbedringer i andelsboligen og dens vedligeholdelsestilstand med rimelighed kan betinge i overensstemmelse med gældende og kommende lovgivning.
Stk. 3. :
For så vidt angår forbedringer af andelsboligen, kan disse medtages ved prisfastsættelsen efter de derom til enhver tid gældende regler, jfr. herunder lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.
§ 16.
Stk. 1. :
Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.
Stk. 2. :
Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller – nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med
Side 9 af 21
 Stk. 1. :
     
Side 10 af 21
hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges én part fuldt ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved voldgiften.
§ 16 A.
Stk. 1. :
Andelen kan pantsættes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven, men ikke som sikkerhed for lån, som overstiger 80 % af pantets værdi på lånetidspunktet. Pantets værdi er andelen i foreningens formue med tillæg af værdien af forbedringer og inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret, alt opgjort i overensstemmelse med vedtægterne. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, samt refunderer udgiften til vurdering af forbedringer og inventar, hvis det på grund af lånets størrelse er nødvendigt at tage værdien heraf i betragtning. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende.
Fremgangsmåden § 17.
Stk. 1. :
Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling over
   
Side 11 af 21
købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, udførte forbedringer og inventar.
Sælgeren skal endvidere, inden aftalens indgåelse, skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf i lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber.
Stk. 2. :
Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular.
Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3. Stk. 3. :
Erhververen samt alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelse skal foreligge inden 3 uger efter aftalens forelæggelse for bestyrelsen.
Stk. 4. :
Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en evt. overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.
Stk. 5. :
Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens evt. krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Udbetaling af restbeløb skal ske senest 3 uger efter overtagelsen.
Stk. 6. :
Snarest muligt efter køberens overtagelse af boligen, skal denne med bestyrelsen og sælger gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.
     
Stk. 7 :
Såfremt køberen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået hvem det tilkommer.
§ 18.
Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem, der skal overtage andel og bolig og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 17.
§ 19.
En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt.
§ 20.
Stk. 1. :
Dør andelshaveren, har ægtefællen ret til at fortsætte medlemsskab og beboelse af boligen. Stk. 2. :
Såfremt ægtefællen ikke ønsker at fortsætte medlemsskab og beboelse, har denne ret til at overdrage andelen efter reglerne i § 14.
Side 12 af 21
   
Stk. 3. :
Side 13 af 21
 Ovennævnte regler finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med den afdøde andelshaver.
Samlivsophævelse § 21.
Stk. 1. :
Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, som efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.
Stk. 2. :
Såfremt en andelshaver i forbindelse med ophævelse af samliv fraflytter boligen, skal hans ægtefælle indtræde som medlem eller forpligte sig til at indtræde, hvis den pågældende efter senere bestemmelse bevarer retten til boligen.
Stk. 3. :
Ovennævnte regler finder tilsvarende anvendelse for personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
Opsigelse § 22.
     
Side 14 af 21
Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde i forbindelse med overdragelse af andel til ny andelshaver.
Eksklusion § 23.
Stk. 1. :
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe hans brugsret til ophør i følgende tilfælde :
1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Der opkræves et gebyr ved fremsendelse af påkrav i henhold til den enhver tid gældende lovgivning herom.
3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, eller foretager godkendelseskrævende forandringer uden tilladelse jf. § 11.
4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.
Stk. 2. :
Efter eksklusion kan bestyrelsen disponere efter reglerne i § 18.
   
Generalforsamling § 24.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden :
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
Stk. 2. :
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.
§ 25.
Stk. 1. :
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling, om nødvendigt, kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
Forelæggelse af drift- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Evt. valg af administrator.
Valg af revisor.
Eventuelt.
Side 15 af 21
 Stk. 1. :
   
Stk. 2. :
Side 16 af 21
 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
Forslagsstilleren eller såfremt en gruppe stiller forslag, skal forslagsstilleren eller en fra gruppen være til stede på generalforsamlingen. Ved sygdom/fravær skal forslaget ved fuldmagt fremlægges og begrundes af en anden beboer, for at forslaget kan behandles på generalforsamlingen.
Stk. 3. :
Adgang til generalforsamlingen har enhver andelshaver og dennes myndige husstandsmedlemmer. Administrator og revisor samt repræsentanter for andelshaverne har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk. 4. :
Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til en anden andelshaver i andelsforeningen eller til et myndigt familiemedlem.
  Elektronisk kommunikation:
Stk. 1.:
§ 25a
  Ethvert medlem af andelsboligforeningen er – hvor muligt – forpligtet til at oplyse en elektronisk postadresse (e-mail) til administrator og bestyrelsen. Et medlem bærer selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage digital post fra administrator og bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet give administrator og bestyrelsen besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 2.:
Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er administrator og bestyrelsen berettiget til at kommunikere elektronisk med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder indkaldelser til generalforsamlinger, referater fra generalforsamlinger, regnskaber, budgetter, forbrugsregnskaber, opkrævninger, påbud og påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger, herunder f.eks. varsling om adgang til en lejlighed eller lignende elektronisk. Fremsendelse gælder også anden elektronisk fremsendelse f.eks. via e-boks, hjemmesideløsning eller lignende.
Stk. 3.:
Administrator og bestyrelsen kan i al korrespondance, både pr. post og e-mail, henvise til, at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder, uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.
Stk. 4.:
Administrator og bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post.
Stk. 5.:
Nærværende bestemmelse har forrang for denne vedtægts øvrige bestemmelser vedrørende kommunikation mellem ejerforeningen og dennes medlemmer.
§ 26.
Stk. 1. :
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende, stemmeberettigede ved simpelt flertal, undtagen, hvor det drejer sig om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.
     
Stk. 2. :
Forslag om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør, vedtægtsændringer, salg af fast ejendom eller foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes
Side 17 af 21
til en ny generalforsamling og på denne kan da forlaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset, hvor mange der er mødt.
Stk. 3. :
Hel eller delvis ændring af bestemmelserne i § 6 kan dog kun ske, hvis alle medlemmerne er enige herom.
§ 27.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.
Bestyrelsen § 28.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
   
Stk. 1. :
§ 29.
 Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.
Side 18 af 21
Stk. 2. :
Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand.
Stk. 3. :
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer dog kun for ét år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. :
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end tre, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem, i stedet for et fratrådt medlem, sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.
§ 30.
Stk. 1. :
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
    
Stk. 2. :
Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
 Stk. 3. :
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 31.
Stk. 1. :
Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge samt når et medlem af bestyrelsen begærer det.
Stk. 2. :
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 3. :
Beslutningerne træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.
§ 32.
Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Side 19 af 21
    
Regnskab og revision § 33.
Andelsboligforeningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til udløbet af kalenderåret.
Stk. 2. :
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen.
Stk. 3. :
I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning på statusdagen af værdien af samtlige andele i foreningen i overensstemmelse med de derom i lovgivningen gældende regler. Beregningens resultat anføres som note til regnskabet i såvel absolutte tal som i procent af indskudskapitalen.
Side 20 af 21
 Stk. 1. :
   Stk. 1. :
§ 34.
 
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet; revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.
Stk. 2. :
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts-og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 Opløsning § 35.
Side 21 af 21
 Stk. 1. :
 Opløsningen ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. :
Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.
§ 36.
I det omfang andet ikke følger af nærværende vedtægter, skal de til enhver tid gældende normalvedtægter udarbejdet af Boligstyrelsen for private andelsboliger være gældende.
Nærværende vedtægter begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 17 DZ og 17 EL, Annisse by, Annisse.
Med hensyn til servitutter og pantebrevshæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen.
 
Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger den 22. juni 1989, 6. april 2005, 20. april 2009, 7. april 2010, 15. maj 2013 og den 15. september 2020.
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk