Andelsboligforeningen Bjørnehøjparken

Revideret i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 28.02.2019

 

 

Husorden for Andelsforeningen Bjørnehøjparken 

Udvendig bebyggelse:

Bebyggelsen skal fremtræde i dens oprindelige form og farve og den må ikke ændres.

 

Skal tillige fremstå i pæn og ryddelig stand.

 

Evt. ønske om tilbyggelse skal godkendes bestyrelsen (f.eks. overdækket terrasse, udestuer m.v.).

 

 

Indvendig bebyggelse:

Indvendige bygningsændringer – se vedtægterne.

 

Bebyggelsen må ikke misligholdes.

 

 

Vedligeholdelse af udvendige arealer:

Planlagte fællesarealer og gangstier skal stå som oprindeligt anlagt, og vi anmoder Jer om at værne om disse.

 

Vedligeholdelse af fællesarealer varetages af andelsboligforeningen.

 

 

Hegn:

Såfremt man ønsker hegn mellem husene, skal disse være ensartede i udførelse for hele bebyggelsen. Højde: max. 180 cm længde max. 300 cm.

 

Hæk højde: max. 180cm

 

 

Haver:

Beplantning i haverne må ikke være til gene for naboen og skal indgå naturligt i bebyggelsen. Hækklipning skal foretages minimum 1 gang om året og senest 1. august.

 

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i haverne.

 

 

Støj:

Støj, der kan genere andre beboer, skal begrænses mest muligt.

Der må ikke foregå græsslåning, hækkeklipning, og anden brug af værktøj og maskiner i tidsrummet:

 

Hverdag efter kl. 20.00, lørdag efter kl. 16.00, samt søn- & helligdage.

 

 

Antenner:

Det er ikke tilladt beboerne at opsætte egne antenner i henhold til lokalplan for området.

 

 

 

Husdyrhold:

Hver andelshaver må holde kat, hund eller lignende mindre husdyr.

 

Det der dog en klar forudsætning, at husdyrholdende ikke medfører lugt, smittespredning, støj eller andre gener for de øvrige beboere, herunder at efterladenskaber straks fjernes af ejeren.

 

Hunde skal altid føres i snor på boligforeningens område.

 

Udendørs husdyrhold er ikke tilladt.

 

 

Leg og færdsel:

Skal foregå uden gene eller risiko for hverken børn eller voksne. Med hensyn til børnenes sikkerhed skal kørende udvise den største forsigtighed indenfor boligområdet.

 

 

Bilkørsel:

Det er ikke tilladt at køre på stierne, med mindre der er tale om kortvarig af- og pålæsning, som anført under parkering, eller det sker i forbindelse med vedligehold af køretøj.

 

 

Parkering:

Der må ikke parkeres eller køres på græsarealerne.

 

Der må ikke parkeres på stierne. Det er dog tilladt at parkere kortvarigt på stierne for kortvarig af- og pålæsning. 

 

Nummererede parkeringspladser skal respekteres og må kun benyttes af andelshaveren eller dennes gæster.

 

Øvrige parkeringspladser er til disposition for andelshavere, andelshavernes gæster, samt andre der har ærinde i bebyggelsen. 

 

Andelsforeningens område, herunder parkeringspladserne må kun anvendes til parkering af indregistrerede køretøjer med totalvægt under 3.500 dog ikke campingvogne, trailere og lignede og må ikke udlejes eller udlånes til personer udenfor bebyggelsen.

 

Det er dog tilladt at hensætte trailere på ikke over 1.000 kg totalvægt på egen andel, såfremt dette ikke til gene for øvrige beboere.

 

Parkeringen skal foregå indenfor de afmærkede felter.

 

På område, der ved etablering af andelsboligforeningen var belagt med ”S” sten tilhører der 1 parkeringsplads til hver bolig. I de 2 klynger af 4 huse er der ved husene nr. 9-17 afsat et ekstra areal til brug for vendeplads for alle 4 huse. Dette areal tilhører altså ikke nr. 9 eller 17, som det ligger op af, og arealet må ikke benyttes til parkeringsplads. Der er således ingen, der har større rettighed til at benytte dette areal end andre.

 

 

 

Solcelleanlæg:

Beboerne i andelsboligforeningen kan til enhver tid kræve, at træer og buske der skygger helt eller delvist for deres solelleanlæg skal beskæres, således af skyggedannelse ikke forekommer.

 

Ligeledes pålægges det bestyrelsen at sørge for, at træer og buske på fællesarealerne beskæres, således at de ikke skygger for solcelleanlæg.

 

Krav om beskæring fremsættes direkte mellem de involverede beboere eller via den til enhver tid siddende bestyrelse. Beskæring skal være foretaget senest 2 måneder efter pålæg for bestyrelsen.

 

Udover ovennævnte henvises der til andelsforeningens vedtægter og love.

Tilsidesættes ovennævnte regler kan dette forelægges bestyrelsen, og denne er bemyndiget til at foretage det nødvendige.

 

Der er samtidigt vort håb, at de dertil indrettede fællesarealer samt fælleshuset vil blive til fælles glæde og gavn for os alle i Bjørnehøjparken.

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 28. februar 2019.

 

 

 

___________________

På bestyrelsens vegne

Søren Nielsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk